Studia przyrodnicze

przyrodniczeDyscypliny związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od kierunku, musisz być orłem w jednej z nich. Do tej grupy zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję i kartografię.

Jeśli najlepiej przyswajasz wiedzę z biologii, chemii i fizyki, interesuje Cie przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata, prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Kierunki przyrodnicze oparte są na zgłębianych od wieków dziedzinach, których znaczenie, wartość i świadomość cały czas rośnie. Studia tego typu dają praktyczny zawód, ale wymagają rownież umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin.
Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szersze poznanie oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą. Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia Akwakultura i bezpieczeństwo żywności pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury, ochrony zdrowia zwierząt i człowieka w aspekcie zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne oraz ochrony środowiska. W trakcie studiów słuchacze zdobywają podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego oraz wpływu akwakultury na ekosystemy naturalne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Analityka żywności i środowiska wodnego to studia między kierunkowe, które mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz nauk o środowisku wodnym. Czego nauczysz się na studiach? Analizy danych genetycznych, walidacji wyników badań, opanujesz systemy zarządzania jakością i akredytacja, nauczysz się jak oceniać oddziaływania inwestycji na środowisko, standardy i zasady budowy, wyposażenia i pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych. Zapraszamy do lektury!

Kim jest architekt krajobrazu? Można powiedzieć, że jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inżynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania różnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy możliwość życia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Studenci tego kierunku poznają wymagania zdrowotne żywności oraz warunki higieniczne jakie musi spełniać żywność. Studenci zdobywają wiedzę dotycząca epidemiologii chorób żywnościowozależnych, dietozależnych, jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zasad higieny i racjonalnego żywienia, poradnictwa dietetycznego oraz prawa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych.

Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach. Kim jest idealny kandydat na ten kierunek studiów? Przede wszystkim osoba, zainteresowaniach bliższych naukom ścisłym niż humanistycznym. Jeśli dodatkowo są to nauki biologiczne i chemiczne, to możesz wziąć pod uwagę wybór biochemii.  Na maturze wybierz te przedmioty koniecznie na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcesz wiedzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do lektury!

Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią.

Bioinformatyka jest dziedziną interdyscyplinarną gromadzącą w sobie elementy informatyki, biologii molekularnej, genetyki, matematyki, teorii baz danych, biologii strukturalnej, biochemii i genomiki. Bioinformatyka ma na celu rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w instytucjach, zarówno naukowych jak komercyjnych. Zanim wybierzesz ten kierunek studiów, dowiedź się czegoś więcej, ponieważ bioinformatyka jest wąską specjalnością!

Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Każdego roku bioinżynierię uruchamiają kolejne uczelnie (państwowe i prywatne), ponieważ cieszy się ona dużą popularnością. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Dzięki niej może rozwijać się rolnictwo, a tereny zdegradowane można szybko na powrót "przywrócić naturze".

W dobie nowoczesnych technologii produkcja żywności wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu nie tylko biologii i chemii, ale także informatyki, czy nauk technicznych. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi kierunek studiów Bioinżynieria produkcji żywności. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie różnorodne dyscypliny naukowe, dające niezwykle bogatą wiedzę, cenne umiejętności i kompetencje społeczne. By dostać się na Bioinżynierię produkcji żywności należy mieć bardzo dobre świadectwo maturalne i jak najwyższe oceny z biologii, chemii i matematyki.

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to kierunek interdyscyplinarny, który daje możliwość zdobycia umiejętności analitycznych, które łączą teorię i nowoczesne techniki bioinżynierii. Student tego kierunku stanie się specjalistą, który będzie gotowy stawić czoła narastąjacym problemom produkcji zwierzęcej przy użyciu szerokiego wachlarza strategii biotechnologicznych. Będzie uczył się rozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w mikro- i makro- skali, dzięki czemu będzie wprowadzał innowacyjne rozwiązania, które udoskonalą procesy produkcyjne.

Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. W programie studiów znajdują się również zagadnienia z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Jak dostać się na ten kierunek studiów? Co zdawać na maturze? Czego uczą sie studenci tego kierunku? Chcesz wiedzieć więcej na temat tych studiów? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do dalszej lektury! 

Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty.

Analiza rozwoju przemysłu oraz gospodarki dość jednoznacznie wskazuje na bardzo ważne miejsce Biotechnologii w procesach kształtujących nowoczesne oblicze technologii XXI w. Wybierając Biotechnologię, jako przedmiot swoich studiów można być raczej spokojnym o swoją pozycję na rynku pracy i dobre zarobki. Praca biotechnologa jest niezwykle ciekawa - uczestniczy on bowiem w projektowaniu oraz nadzorowaniu i realizacji procesów przemysłowych, z wykorzystaniem organizmów żywych lub ich elementów. Czy świetlana przyszłość i ciekawe zajęcie okupione są kosztami? 

Eksploatacja mórz i oceanów jest kierunkiem idealnym dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych. Czego uczą się studenci? Wszystkiego, co związane jest z: żywieniem organizmów wodnych, akwakulturą, rybactwem morskiem, ekologią i ochroną środowiska, techniką połowów, oceanografią biologiczną, biologicznym zasobem morza, energetycznym zasobem morza, eksploatacją jednostek górnictwa morskiego czy morskiemi farmy wiatrowe.

Farmerstwo to nowy makrokierunek studiów, który proponuje powrót do całościowego traktowania rolnictwa podzielonego na produkcję roślinną i zwierzęcą, a jednocześnie zawiera program nauczania dostosowany do aktualnej sytuacji w rolnictwie. Czym ten kierunek różni się od ogrodnictwa? Co należy zdawać na maturze, aby się dostać? Jakie treści programowe są omawiane na zajęciach? Czy kierunek ma charakter praktyczny czy teoretyczny? I wreszcie: gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury!

Tworzenie map rozpoczęło się wraz z prehistorią ludzkości. Ślady najdawniejszych nawet kultur obfitują w różne wskazówki terenowe, często przekazywane w formie graficznej. Pomiary i rozgraniczanie terenu było, z pewnością, domeną świata starożytnej Grecji, Egiptu, czy Babilonu. Bez tych umiejętności niemożliwe byłoby wznoszenie zaawansowanych architektonicznie budowli i realizowanie zamierzeń urbanistycznych. Przez wieki mapy stały się podstawą nawigacji na morzach, lądach i oceanach. Co ciekawe, podstawy kartografii oparte są na starożytnych zasadach.

Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Program studiów na Geofizyce obejmuje dziedziny: geologii, geografii, geodezji, oceanografii, meteorologii i fizyki. Student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych. Pamiętaj o tym, że geofizyka to dziedzina interdyscyplinarna, dlatego Twoje zainteresowania powinny być rozległe. Jeśli zastanawiasz się nad tym kierunkiem studiów, zapraszamy do lektury!

Geologia jest nauką, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Studia na kierunku Geologia to przede wszystkim poznanie niezwykłości naszej planety w terenie, zrozumienie tych zjawisk, które nadają kształt naszemu otoczeniu. Wiedza geologiczna polega na umiejętności połączenia wiadomości przyrodniczych z różnych dziedzin - inaczej nie da się zrozumieć życia Ziemi i praw rządzących środowiskiem, zarówno naszym codziennym jak i tym, do którego trafiamy wyjątkowo, czy będą to lodowce Antarktydy, czy też głębokie wyrobiska kopalniane.

Geomonitoring to badanie mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, ocena zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Celem Geomonitoringu jest zapobieganie negatywnym skutkom antropopresji, degradacji i wyczerpania się zasobów środowiska. To ciekawe studia dla wszystkich, którzy chcieliby pracować w instytucjach badawczych na specjalistycznych stanowiskach. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Program studiów na tym kierunku obejmuje takie zagadnienia jak: inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, statystyka, fizyka współczesna, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, inżynieria złożowa, technologie górnicze, geotechnika, technologie wiertnicze, zarządzanie i marketing.

Student kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk ścisłych - matematycznych i przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii i biologii). Uczy się części składowych (geokomponentów) środowiska przyrodniczego (świata żywego, skał wraz z rzeźbą terenu, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, atmosfery, klimatu) i zależności, jakie między nimi występują. Podczas nauki na tym kierunku poznaje formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. 

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Zapraszamy do lektury!

Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, ochroną, użytkowaniem oraz odnawianiem lasów. Jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które kochają przyrodę, interesują się biologią i geografią. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Czy wystarczy jedynie zainteresowanie przyrodą aby dostać się na leśnictwo? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze?

Studia na kierunku Medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent Medycyny roślin jest przygotowany do diagnozowania chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz tych, które zajmują się dystrybucją pestycydów i nawozów.

Studia umożliwiają studentom kształcenie według indywidualnego programu. Ta forma skierowana jest do osób o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych, które chcą prowadzić badania na pograniczu kilku dziedzin naukowych. Szeroki zakres zdobytej wiedzy i umiejętności otwiera przed absolwentami MISMP wiele możliwości zatrudnienia, a w oczach pracodawców stanowią atrakcyjnych kandydatów do pracy. Kariera zawodowa osoby kończącej MISMP zależy od ukończonych przez nią kierunków. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury artykułu.

Mikrobiologia to dział biologii, zajmujący się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami. Studenci kierunku Mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą.

Mikrobiologia stosowana jest działem nauki, który zajmuje się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Słuchacze zyskują umiejętność prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych, mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej.

Neurobiologia obejmuje różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy człowieka i zwierząt. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o neurobiologii? Zapraszamy do dalszej lektury!

Jeżeli interesujesz się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego to Oceanografia jest kierunkiem dla Ciebie. Profil kształcenia łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu matematyczno-przyrodniczego i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się analizy zjawisk w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko.

Ochrona środowiska to bardzo ambitny i wymagający kierunek studiów. Choć na pozór nie wydaje się trudny i skomplikowany, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek, który podejmuje się zawodowo pracy związanej z ochroną środowiska musi świetnie znać chemię, fizykę, biologię oraz prawo. Wymienione tu dziedziny stanowią ogromną panoramę niezwykle przydatnej wiedzy, a trzeba wiedzieć, że stanowią one tylko pewną część programu studiów opisywanego tu kierunku. Wiedza dotycząca ochrony środowiska ma charakter interdyscyplinarny. Jak można objaśnić znaczenie tego terminu?

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami mają na celu przekazanie studentom wiedzy przyrodniczej i technicznej służącej do wykonywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na na studia z odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Uprawianie ogrodnictwa wymaga, wbrew pozorom, znacznej wiedzy i umiejętności. Nie chodzi bowiem o przysłowiowe kopanie ogródków, sadzenie marchewki i zbieranie jabłek! Przyznacie chyba, że gdyby studia ograniczałyby się jedynie do tego, raczej nie możliwe byłoby uzyskanie magisterium, czy licencjatu w wymienionych tu zakresach. Ogrodnictwo wymaga szerokiej wiedzy i bardzo konkretnych umiejętności związanych np. z botaniką, ochroną roślin, sadownictwem, gleboznawstwem, chemią, biochemią oraz architekturą przestrzeni. Dlaczego warto wybrać studia na tym kierunku?

Przyroda to kierunek łączący wiedzę z zakresu geografii i biologii opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studia oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki. Aby dostać się na te studia najlepiej wybrać na maturze przedmioty z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodnicznych - najlepiej na poziomie rozszerzonym. Gdzie absolwenci pracują po tych studiach? Czy kierunek ma charakter praktyczny czy teoretyczny? Aby dowiedzieć się, czegoś więcej zapraszamy do dalszej lektury!

Współczesny rolnik zanurzony jest w świat globalnych relacji finansowych, ekonomicznych i politycznych. Aby rozumieć procesy, które tworzą trendy w rolnictwie trzeba zyskać bardzo rozbudowaną wiedzę i umiejętności analitycznie. Optymalizacja i maksymalizacja zysków z produkcji rolnej dawno już przestała ograniczać się do podstawowych czynności. Dziś wiele urządzeń i systemów sterowania zostało skomputeryzowanych, a obsługa sprzętów laboratoryjnych i umiejętność przeprowadzania pomiarów i badań jakości produktów jest niezbędna nawet dla rolników zarządzających gospodarstwami.

Zadaniem Rybactwa jest skoordynowanie czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi. Odbywa się to zgodnie z zasadami ekonomii i założeniami ochrony przyrody. Kandydat na ten kierunek Rybactwo powinien interesować się przyrodą, a  zwłaszcza jego wodną częścią, a także nowoczesną hodowlą ryb, czyli akwakulturą, biotechnologią chowu i hodowli ryb. Na Rybactwie student nauczy się jak w nowoczesny sposób eksploatować biologiczne zasoby morza,  wód śródlądowych, poznaje podstawy prawne funkcjonowania gospodarki rybackiej.

Studia są skierowane do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. Ten kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt. Zwierzęta coraz częściej towarzyszą nam w na co dzień, są dla nas przyjaciółmi, pomocnikami, często uczestniczą w terapiach zdrowotnych ludzi. Jednakże nie tylko zwierzęta mają wpływ na życie ludzi, relacja ta istnieje także i w drugą stronę, przez co można zaobserwować u zwierząt całą gamę emocji.

Studia obejmują wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i użytkowania maszyn. Studenci zapoznają się z zasadami konstrukcji maszyn oraz ich obsługi. Są to studia o charakterze technicznym będące dobrą propozycją dla wszystkich tych absolwentów szkół średnich, którzy chcą połączyć swe zainteresowania techniczne z zastosowaniem maszyn i urządzeń w rolnictwie, leśnictwie lub przetwórstwie żywności. Absolwenci Techniki rolnej i leśnej mogą znaleźć pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Praca technologa żywności jest niezwykle ciekawym i kreatywnym zajęciem. Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka bardzo często odpowiedzialni są za ustalanie receptur wysoko przetwarzanych produktów żywnościowych, takich jak jogurty, ciastka, chipsy, czy napoje. Ich zadaniem jest nie tylko opracowywanie optymalnego składu, ale także projektowanie linii przetwórczych, które zapewnią odpowiednią jakość produktów, przy zachowaniu ustalonej ceny gotowego wyrobu. To tylko jedna z możliwości pracy, jaką stwarza ukończenie technologii żywności.

Technologia ochrony środowiska to kierunek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych uzupełniony wiedzą o charakterze technologicznym i inżynierskim. Studiując ten kierunek studenci poznają podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Jeśli jesteś osobą zainteresowaną tematyką ochrony przyrody i chciałbyś poznać sposoby oraz techniki jej ochrony, to z pewnością są to studia dla Ciebie. Technologia ochrony środowiska to nie teoretyczne rozważania, a możliwość nabycia praktycznych umiejętności. 

Medycyna weterynaryjna to nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Studia na kierunku weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Studenci Weterynarii uczą się o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce i higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Zajmują się również ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.

Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. Jeśli chcesz wiedzieć, czy są to studia dla Ciebie, zapraszamy do dalszej lektury!

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. W zakres Zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i ekonomika produkcji zwierzęcej. Studenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i prak­tyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. Aby dostać się na ten popularny kierunek studiów należy bardzo dobrze zdać egzaminy maturalne z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, a także matematyka. Najlepiej wybrać te przedmioty na poziomie rozszerzonym.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->